Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây
 
 

Bảng Lợi Nhuận - 05 / 2022

NgàyLời+
01-21-21
02-21-42
03+95+53
04-50+3
05+54+57
06-50+7
07-50-43
08-4-47
09-50-97
10+30-67
11-50-117
12+8-109
13+54-55
14+37-18
15-21-39
16-33-72
17+37-35
18-33-68
19+30-38
20-21-59
21+88+29
22-50-21
23-50-71
24-21-92
25+25-67
26-50-117
27-21-138
28+1-137
29+8-129
30-50-179
31-4-183
31 ngày-183-183
ĐàiLời
1-136
2+38
3+9
4-107
5+13
31 / 05 / 2022Chốt-4
Vũng Tàu
Đài 1
-10
Bạc Liêu
Đài 2
-10
Dak Lak
Đài 3
25,76+19
Quảng Nam
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
26,83+7
30 / 05 / 2022Chốt-50
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Đồng Tháp
Đài 2
-10
Huế
Đài 3
-10
Phú Yên
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
29 / 05 / 2022Chốt+8
Tiền Giang
Đài 1
24,40+19
Kiên Giang
Đài 2
-10
Kon Tum
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
29,88+19
Miền Bắc
Đài 5
-10
28 / 05 / 2022Chốt+1
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Hậu Giang
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Quảng Ngãi
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
14,30 30,69 14,69+41
27 / 05 / 2022Chốt-21
Vĩnh Long
Đài 1
-10
Bình Dương
Đài 2
-10
Gia Lai
Đài 3
-10
Ninh Thuận
Đài 4
14,17+19
Miền Bắc
Đài 5
-10
26 / 05 / 2022Chốt-50
Tây Ninh
Đài 1
-10
An Giang
Đài 2
-10
Bình Định
Đài 3
-10
Quảng Bình
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
25 / 05 / 2022Chốt+25
Đồng Nai
Đài 1
51,67+19
Cần Thơ
Đài 2
00,58+19
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
13,38+7
24 / 05 / 2022Chốt-21
Vũng Tàu
Đài 1
-10
Bạc Liêu
Đài 2
-10
Dak Lak
Đài 3
-10
Quảng Nam
Đài 4
31,52+19
Miền Bắc
Đài 5
-10
23 / 05 / 2022Chốt-50
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Đồng Tháp
Đài 2
-10
Huế
Đài 3
-10
Phú Yên
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
22 / 05 / 2022Chốt-50
Tiền Giang
Đài 1
-10
Kiên Giang
Đài 2
-10
Kon Tum
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
21 / 05 / 2022Chốt+88
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Hậu Giang
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Quảng Ngãi
Đài 4
05,51 51,58 05,58+77
Miền Bắc
Đài 5
33,93 33,89 89,93+41
20 / 05 / 2022Chốt-21
Vĩnh Long
Đài 1
20,74+19
Bình Dương
Đài 2
-10
Gia Lai
Đài 3
-10
Ninh Thuận
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
19 / 05 / 2022Chốt+30
Tây Ninh
Đài 1
-10
An Giang
Đài 2
49,71+19
Bình Định
Đài 3
-10
Quảng Bình
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
53,64 45,53 45,64+41
18 / 05 / 2022Chốt-33
Đồng Nai
Đài 1
-10
Cần Thơ
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
30,43+7
17 / 05 / 2022Chốt+37
Vũng Tàu
Đài 1
-10
Bạc Liêu
Đài 2
46,74 46,95 74,95+77
Dak Lak
Đài 3
-10
Quảng Nam
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
16 / 05 / 2022Chốt-33
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Đồng Tháp
Đài 2
-10
Huế
Đài 3
-10
Phú Yên
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
44,53+7
15 / 05 / 2022Chốt-21
Tiền Giang
Đài 1
-10
Kiên Giang
Đài 2
-10
Kon Tum
Đài 3
63,71+19
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
14 / 05 / 2022Chốt+37
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Hậu Giang
Đài 2
53,89 05,89 05,53+77
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Quảng Ngãi
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
13 / 05 / 2022Chốt+54
Vĩnh Long
Đài 1
-10
Bình Dương
Đài 2
-10
Gia Lai
Đài 3
56,77 09,77 09,56+77
Ninh Thuận
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
36,43+7
12 / 05 / 2022Chốt+8
Tây Ninh
Đài 1
-10
An Giang
Đài 2
20,81+19
Bình Định
Đài 3
60,80+19
Quảng Bình
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
11 / 05 / 2022Chốt-50
Đồng Nai
Đài 1
-10
Cần Thơ
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
10 / 05 / 2022Chốt+30
Vũng Tàu
Đài 1
-10
Bạc Liêu
Đài 2
-10
Dak Lak
Đài 3
50,78+19
Quảng Nam
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
48,79 72,79 48,72+41
09 / 05 / 2022Chốt-50
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Đồng Tháp
Đài 2
-10
Huế
Đài 3
-10
Phú Yên
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
08 / 05 / 2022Chốt-4
Tiền Giang
Đài 1
07,69+19
Kiên Giang
Đài 2
-10
Kon Tum
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
44,55+7
07 / 05 / 2022Chốt-50
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Hậu Giang
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Quảng Ngãi
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
06 / 05 / 2022Chốt-50
Vĩnh Long
Đài 1
-10
Bình Dương
Đài 2
-10
Gia Lai
Đài 3
-10
Ninh Thuận
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
05 / 05 / 2022Chốt+54
Tây Ninh
Đài 1
-10
An Giang
Đài 2
-10
Bình Định
Đài 3
21,97 00,97 00,21+77
Quảng Bình
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
54,72+7
04 / 05 / 2022Chốt-50
Đồng Nai
Đài 1
-10
Cần Thơ
Đài 2
-10
Đà Nẵng
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
03 / 05 / 2022Chốt+95
Vũng Tàu
Đài 1
08,82+19
Bạc Liêu
Đài 2
43,85 43,91 85,91+77
Dak Lak
Đài 3
-10
Quảng Nam
Đài 4
38,87+19
Miền Bắc
Đài 5
-10
02 / 05 / 2022Chốt-21
Hồ Chí Minh
Đài 1
-10
Đồng Tháp
Đài 2
-10
Huế
Đài 3
12,67+19
Phú Yên
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10
01 / 05 / 2022Chốt-21
Tiền Giang
Đài 1
63,86+19
Kiên Giang
Đài 2
-10
Kon Tum
Đài 3
-10
Khánh Hòa
Đài 4
-10
Miền Bắc
Đài 5
-10

Vị Trí Từng Xiên

Vị TríLời
10+77
9+48
2+48