23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-26.5
21-54
20+45.5
19+172.5
18-54
17-90
16+208.5
15-126
14-54
13-54
12-126
11-54
10+208.5
09+208.5
08-26.5
07-54
06-54
05-126
04-54
03+9.5
02-90
01-126
22 ngày-316
22 / 01 / 2022Chốt-26.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
610 721+63.5
Đà Nẵng
Đài 3
120 990-36
Miền Bắc
Đài 5
930 120-54
21 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
350 240-54
20 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
980 001+45.5
19 / 01 / 2022Chốt+172.5
Đà Nẵng
Đài 3
790 610-36
Khánh Hòa
Đài 4
161 410+63.5
Miền Bắc
Đài 5
782 890+145
18 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
800 440-54
17 / 01 / 2022Chốt-90
Hồ Chí Minh
Đài 1
120 910-36
Miền Bắc
Đài 5
110 660-54
16 / 01 / 2022Chốt+208.5
Khánh Hòa
Đài 4
220 602+163
Miền Bắc
Đài 5
040 311+45.5
15 / 01 / 2022Chốt-126
Hồ Chí Minh
Đài 1
910 980-36
Đà Nẵng
Đài 3
900 170-36
Miền Bắc
Đài 5
550 840-54
14 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
310 120-54
13 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
670 570-54
12 / 01 / 2022Chốt-126
Đà Nẵng
Đài 3
450 480-36
Khánh Hòa
Đài 4
000 750-36
Miền Bắc
Đài 5
290 570-54
11 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
480 830-54
10 / 01 / 2022Chốt+208.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
940 150-36
Miền Bắc
Đài 5
431 632+244.5
09 / 01 / 2022Chốt+208.5
Khánh Hòa
Đài 4
810 481+63.5
Miền Bắc
Đài 5
021 621+145
08 / 01 / 2022Chốt-26.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
720 670-36
Đà Nẵng
Đài 3
651 000+63.5
Miền Bắc
Đài 5
580 180-54
07 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
540 710-54
06 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
620 880-54
05 / 01 / 2022Chốt-126
Đà Nẵng
Đài 3
810 790-36
Khánh Hòa
Đài 4
850 970-36
Miền Bắc
Đài 5
380 940-54
04 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
450 550-54
03 / 01 / 2022Chốt+9.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
100 831+63.5
Miền Bắc
Đài 5
370 830-54
02 / 01 / 2022Chốt-90
Khánh Hòa
Đài 4
430 340-36
Miền Bắc
Đài 5
340 800-54
01 / 01 / 2022Chốt-126
Hồ Chí Minh
Đài 1
100 740-36
Đà Nẵng
Đài 3
470 360-36
Miền Bắc
Đài 5
010 780-54