23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+145
21+145
20-54
19-54
18-54
17-54
16+45.5
15-54
14-54
13+45.5
12-54
11+45.5
10+145
09-54
08-54
07+45.5
06-54
05+145
04+45.5
03-54
02+45.5
01+145
22 ngày+404
22 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
930 452+145
21 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
451 121+145
20 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
030 050-54
19 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
790 880-54
18 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
730 070-54
17 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
490 680-54
16 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
641 420+45.5
15 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
790 890-54
14 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
640 630-54
13 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
940 381+45.5
12 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
290 040-54
11 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
480 611+45.5
10 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
771 211+145
09 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
910 240-54
08 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
970 820-54
07 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
601 710+45.5
06 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
390 880-54
05 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
412 950+145
04 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
570 761+45.5
03 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
500 830-54
02 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
850 481+45.5
01 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
410 992+145