23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-126
21+45.5
20-54
19-126
18-54
17-90
16-90
15+172.5
14-54
13+45.5
12-126
11+244.5
10+109
09+9.5
08-126
07-54
06+45.5
05-126
04-54
03-90
02-90
01+73
22 ngày-515
22 / 01 / 2022Chốt-126
Hồ Chí Minh
Đài 1
780 580-36
Đà Nẵng
Đài 3
120 620-36
Miền Bắc
Đài 5
820 670-54
21 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
011 840+45.5
20 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
720 030-54
19 / 01 / 2022Chốt-126
Đà Nẵng
Đài 3
610 790-36
Khánh Hòa
Đài 4
860 010-36
Miền Bắc
Đài 5
920 100-54
18 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
800 170-54
17 / 01 / 2022Chốt-90
Hồ Chí Minh
Đài 1
080 310-36
Miền Bắc
Đài 5
540 110-54
16 / 01 / 2022Chốt-90
Khánh Hòa
Đài 4
220 410-36
Miền Bắc
Đài 5
790 040-54
15 / 01 / 2022Chốt+172.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
331 980+63.5
Đà Nẵng
Đài 3
021 461+163
Miền Bắc
Đài 5
470 550-54
14 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
900 150-54
13 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
741 670+45.5
12 / 01 / 2022Chốt-126
Đà Nẵng
Đài 3
020 450-36
Khánh Hòa
Đài 4
430 380-36
Miền Bắc
Đài 5
870 790-54
11 / 01 / 2022Chốt+244.5
Miền Bắc
Đài 5
523 000+244.5
10 / 01 / 2022Chốt+109
Hồ Chí Minh
Đài 1
940 810-36
Miền Bắc
Đài 5
632 910+145
09 / 01 / 2022Chốt+9.5
Khánh Hòa
Đài 4
610 200-36
Miền Bắc
Đài 5
330 931+45.5
08 / 01 / 2022Chốt-126
Hồ Chí Minh
Đài 1
670 680-36
Đà Nẵng
Đài 3
000 080-36
Miền Bắc
Đài 5
710 800-54
07 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
930 380-54
06 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
640 711+45.5
05 / 01 / 2022Chốt-126
Đà Nẵng
Đài 3
580 090-36
Khánh Hòa
Đài 4
900 640-36
Miền Bắc
Đài 5
090 570-54
04 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
110 590-54
03 / 01 / 2022Chốt-90
Hồ Chí Minh
Đài 1
470 690-36
Miền Bắc
Đài 5
820 690-54
02 / 01 / 2022Chốt-90
Khánh Hòa
Đài 4
830 700-36
Miền Bắc
Đài 5
470 340-54
01 / 01 / 2022Chốt+73
Hồ Chí Minh
Đài 1
530 000-36
Đà Nẵng
Đài 3
480 561+63.5
Miền Bắc
Đài 5
211 420+45.5