Quảng Ngãi - 23 / 01 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
051 071 181 211 251 291 331 351 391 461 561 591 751 881 901 941 951 961
Tỷ lệ trúng: 2 / 18 - 11.1%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 07 35 46 75
_: 3 cầu - 21 39 56
_: 2 cầu - 18 94
_: 2 cầu - 25 29
_: 2 cầu - 88 95
_: 2 cầu - 90 96
_: 1 cầu - 05
_: 1 cầu - 33
_: 1 cầu - 59
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
02 03 06 12 30 41 47 48 54 57 64 76 77 80 82 89
Tỷ lệ trúng: 4 / 16 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
08 13 22 27 36 52 65 68 73 79
Tỷ lệ trúng: 3 / 10 - 30.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
16 19 20 28 37 50 70 98
Tỷ lệ trúng: 2 / 8 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
15 23 31 42 72 83 87 97
Tỷ lệ trúng: 1 / 8 - 12.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
10 26 63 78
Tỷ lệ trúng: 2 / 4 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
00 14 44 84
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
38 53 71 81 85
Tỷ lệ trúng: 2 / 5 - 40.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
32 34 86
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
55 91 93 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
01 61 62
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
51
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
66
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
45 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
17 24 49
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
04 09 43
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
74
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
67 69
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 22 - Chưa ra sau 22 kỳ quay gần nhất
11 60
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 27 - Chưa ra sau 27 kỳ quay gần nhất
40
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 29 - Chưa ra sau 29 kỳ quay gần nhất
58
Bấm vào từng cầu để xem