Miền Bắc - 23 / 01 / 2022
Đường Đi Của Cầu [ 79 ]

Cầu [ 79 ] đang chạy ở Chu kỳ [ 5 ]
Chu kỳ trước là 4
Chu Kỳ
(số ngày xịt liên tục)
Số lần đã dừng
(trúng và kết thúc chu kỳ)
13
12
11
10
9
8
7
6
4 5
4
3
2
1
0
3
2
1
2
1
3
4
4
6
7
7
7
21
17
13 là chu kỳ
dài nhất
85 là số chu kỳ
đã trải qua
Lưu ý:
trúng và kết thúc chu kỳ
_1,2,3,4,5, nghĩa là: đã xịt 5 kỳ quay liên tục, kỳ quay thứ 6 thì trúng và kết thúc 1 chu kỳ. Đây gọi là Chu kỳ 5

Đường cầu [ 79 ] đã và đang chạy theo các Chu kỳ sau:

_1,2,3,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,2,3,4,5,6,7,8,
_
_1,
_
_
_1,
_1,2,3,4,5,
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
_
_1,
_1,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,2,3,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,
_1,
_1,
_1,
_1,2,3,4,5,
_1,
_1,2,
_
_1,2,3,4,5,
_1,
_1,2,
_1,2,
_1,2,3,
_
_1,
_1,2,3,4,5,
_
_1,2,3,4,5,6,
_1,2,
_1,2,3,4,
_1,2,3,
_1,
_1,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
_
_1,2,3,4,5,6,
_1,
_1,2,
_1,2,3,4,5,6,
_
_1,2,3,4,
_1,
_
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
_1,2,3,4,5,
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,
_1,2,3,4,5,
_1,2,
_1,2,3,4,5,6,7,8,
_1,
_1,2,3,
_
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
_1,
_1,2,3,4,5,6,7,
_
_1,
_
_1,2,3,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
_1,2,
_1,
_1,2,3,
_
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,8,
_
_1,
_1,
_
_1,
_
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
_1,2,3,4,5 Chu kỳ đang chạy


Cùng dạng với
Chu kỳ đang chạy

Đã trải qua 26 chu kỳ
trúng [ 6 ] 23%
xịt [ 20 ] 77%

Cùng dạng với
Chu kỳ đang chạy và Chu kỳ trước nó

Đã trải qua 0 chu kỳ
Chưa xác định được,...

Cùng tìm hiểu chút nhé

- Cầu là gì? Là 100 con số từ 00 đến 99
- Cầu 00 là số 00, Cầu 79 là số 79
- Ví dụ Cầu 79 (số 79)
Sau 7 Kỳ quay xịt liên tục, Kỳ quay thứ 8 nó trúng và lại xịt thêm 2 Kỳ quay nữa thì Đường cầu có dạng sau:
_1,2,3,4,5,6,7,,1,2
(số 1,2,3,4,5,6,7 tượng trưng cho số Kỳ quay xịt liên tục, tượng trưng cho trúng)
Dạng như vậy hiện có 2 chu kỳ: Chu kỳ 7 đã kết thúc và hiện đang chạy ở chu kỳ 2.
Cứ sau mỗi Kỳ quay:
Hoặc trúng và kết thúc Chu kỳ
Hoặc xịt và tiếp tục kéo dài Chu kỳ