Hậu Giang - 23 / 01 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
021 051 241 281 382 421 501 531 611 651 662 811 861 881 891 981
Tỷ lệ trúng: 1 / 16 - 6.3%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 3 cầu - 66 81 86
_: 3 cầu - 50 88 89
_: 2 cầu - 02 61
_: 2 cầu - 05 24
_: 1 cầu - 28
_: 1 cầu - 38
_: 1 cầu - 42
_: 1 cầu - 53
_: 1 cầu - 65
_: 1 cầu - 98
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
04 10 11 26 27 48 52 55 67 68 70 71 80 83 84
Tỷ lệ trúng: 1 / 15 - 6.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
08 12 20 29 37 51 54 56 59 60 63 93 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
15 30 35 36 46 49 72 90 91 94 95
Tỷ lệ trúng: 3 / 11 - 27.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
22 31 77 97
Tỷ lệ trúng: 3 / 4 - 75.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
06 19 45 76 78 79
Tỷ lệ trúng: 1 / 6 - 16.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
34 73 92
Tỷ lệ trúng: 2 / 3 - 66.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
03 14 44 58 64 85
Tỷ lệ trúng: 1 / 6 - 16.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
09 40 75 82
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
00 01 32 87 96
Tỷ lệ trúng: 2 / 5 - 40.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
13 18 57
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
21 33 43
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
47 69
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
25
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
16
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
23 39 74
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
41
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
07 17
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 31 - Chưa ra sau 31 kỳ quay gần nhất
62
Bấm vào từng cầu để xem