Hồ Chí Minh - 23 / 01 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
011 101 111 121 171 221 261 301 551 661 681 721 741 791 902 981 991
Tỷ lệ trúng: 3 / 17 - 17.6%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 17 30 74 99
_: 3 cầu - 01 68 72
_: 3 cầu - 12 66 90
_: 2 cầu - 10 55
_: 2 cầu - 26 98
_: 1 cầu - 11
_: 1 cầu - 22
_: 1 cầu - 79
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
03 27 29 36 42 44 51 62 63 64 67 70 77 83
Tỷ lệ trúng: 1 / 14 - 7.1%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
07 13 14 16 31 33 41 47 58 65 76 80 84 92
Tỷ lệ trúng: 4 / 14 - 28.6%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
04 20 28 43 61 86 88 91
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
06 09 15 37 52 54 73 78 85
Tỷ lệ trúng: 2 / 9 - 22.2%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
08 23 32 46 94
Tỷ lệ trúng: 3 / 5 - 60.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
19 56 57 69 87 95
Tỷ lệ trúng: 2 / 6 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
81 96
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
39 49 89
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
60 93
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
05 21
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
24 34 35
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
00 18 82
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
25 75
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
59 97
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
02 40 45
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
71
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
53
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 22 - Chưa ra sau 22 kỳ quay gần nhất
48
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 24 - Chưa ra sau 24 kỳ quay gần nhất
38
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 25 - Chưa ra sau 25 kỳ quay gần nhất
50
Bấm vào từng cầu để xem