Đà Nẵng - 23 / 01 / 2022
Đường Đi Của Cầu [ 73 ]

Cầu [ 73 ] đang chạy ở Chu kỳ [ 12 ]
Chu kỳ trước là 11
Chu Kỳ
(số ngày xịt liên tục)
Số lần đã dừng
(trúng và kết thúc chu kỳ)
11 12
11
9
7
4
3
2
1
0
1
1
2
3
2
1
2
1
2
12 là chu kỳ
dài nhất
15 là số chu kỳ
đã trải qua
Lưu ý:
trúng và kết thúc chu kỳ
_1,2,3,4,5, nghĩa là: đã xịt 5 kỳ quay liên tục, kỳ quay thứ 6 thì trúng và kết thúc 1 chu kỳ. Đây gọi là Chu kỳ 5

Đường cầu [ 73 ] đã và đang chạy theo các Chu kỳ sau:

_1,2,3,4,5,6,7,8,9,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
_
_1,2,3,4,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,
_1,2,3,4,5,6,7,
_1,
_
_1,2,3,
_1,2,
_1,2,
_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Chu kỳ đang chạy


Cùng dạng với
Chu kỳ đang chạy

Đã trải qua 1 chu kỳ
trúng [ 1 ] 100%
xịt [ 0 ] 0%

Cùng dạng với
Chu kỳ đang chạy và Chu kỳ trước nó

Đã trải qua 0 chu kỳ
Chưa xác định được,...

Cùng tìm hiểu chút nhé

- Cầu là gì? Là 100 con số từ 00 đến 99
- Cầu 00 là số 00, Cầu 73 là số 73
- Ví dụ Cầu 73 (số 73)
Sau 7 Kỳ quay xịt liên tục, Kỳ quay thứ 8 nó trúng và lại xịt thêm 2 Kỳ quay nữa thì Đường cầu có dạng sau:
_1,2,3,4,5,6,7,,1,2
(số 1,2,3,4,5,6,7 tượng trưng cho số Kỳ quay xịt liên tục, tượng trưng cho trúng)
Dạng như vậy hiện có 2 chu kỳ: Chu kỳ 7 đã kết thúc và hiện đang chạy ở chu kỳ 2.
Cứ sau mỗi Kỳ quay:
Hoặc trúng và kết thúc Chu kỳ
Hoặc xịt và tiếp tục kéo dài Chu kỳ