Đà Nẵng - 23 / 01 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
032 081 141 181 212 281 341 421 441 581 801 811 841 881 891 981
Tỷ lệ trúng: 2 / 16 - 12.5%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 14 42 44 81
_: 4 cầu - 21 34 58 98
_: 2 cầu - 03 88
_: 1 cầu - 08
_: 1 cầu - 18
_: 1 cầu - 28
_: 1 cầu - 80
_: 1 cầu - 84
_: 1 cầu - 89
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
00 04 07 10 11 17 20 22 25 35 41 51 53 71 93
Tỷ lệ trúng: 1 / 15 - 6.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
02 09 13 27 31 46 56 68 69 77 91 97 99
Tỷ lệ trúng: 4 / 13 - 30.8%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
26 30 37 40 43 49 60 63 67 76 83
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
12 38 55 65 72 79 90 96
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
33 47 54 61 64 70 75 82 86
Tỷ lệ trúng: 4 / 9 - 44.4%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
15 23 24 45 62 92
Tỷ lệ trúng: 1 / 6 - 16.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
01 39 52 85 94
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
32
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
74 87
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
19 29 50
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
16
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
06 73
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
05
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
48 57
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
59
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
66 95
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 23 - Chưa ra sau 23 kỳ quay gần nhất
36
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 30 - Chưa ra sau 30 kỳ quay gần nhất
78
Bấm vào từng cầu để xem