23 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
47
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
50
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
83
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

22 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
691 50 591
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
941 83

21 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
69 50 59
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
94 101 83
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
631 451

20 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
711
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
69 50 59

19 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
69 50 59

18 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
66
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
71
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
47 681 421

17 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
982 791 76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
71
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
47 68 42

16 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
98 79 76
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
631 71

15 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
79 98 76
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
63 71

14 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
672
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
66
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
98 79 701 76

13 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
123
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
901 66

12 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
67

11 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
101

10 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
10

09 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
80

08 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
812
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
12
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
80 221

07 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
631
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
671
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
81 181
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
131

06 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
63 791
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
81 18
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
13 061

05 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
63 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
81 18
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
13 06

04 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
39
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
63 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
81 18

03 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
191
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
271
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
63 79 591

02 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
27
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
63 79 59

01 / 01 / 2022

Miền Bắc
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
72 861
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
27

31 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
39
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
472 19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
27

30 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
39
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
671 47 19 541

29 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
84
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
692 72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
39

28 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
84
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
69 72 86

27 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
65 55 96
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
84
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
601
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
821

26 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
65 742 55 96
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
84 121
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
162 60
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
82

25 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
101
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
65 55 74 96
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
672 382
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
12 061 84

24 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
10
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
65 55 401 74 96

23 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
981
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
10

22 / 12 / 2021

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
98