22 / 01 / 2022

Hậu Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
32 01
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73 75 382 18 57 69 47
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
891 92 241 96 021
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
19

15 / 01 / 2022

Hậu Giang
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
85 61 65 21
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
01 32 111
Có 9 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
101 681 73 75 38 18 57 69 47
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
89 92 24 96 02

08 / 01 / 2022

Hậu Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
55
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
85 081 61 65 21
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
01 32 11
Có 10 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68 10 73 931 38 75 57 18 47 69

01 / 01 / 2022

Hậu Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
33
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
352 55 151
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
85 08 61 65 21
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
01 32 561 11

25 / 12 / 2021

Hậu Giang
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
33
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
892 35 55 311 15
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
85 08 61 65 21 221 972
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
32 01 911 56 11