22 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
34
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
111 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
18
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
00

17 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
34 641
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
11 032 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
18

15 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
24 131
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
34 64
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
11 071 03 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
18

10 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
22
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24 13
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
34 64 991
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
301 11 07 03 25

08 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
24 471 13
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
781 34 64 99

03 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
45
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
201 22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
24 47 13

01 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
68
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
581 53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
45
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
22 20

27 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
68
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
58 53 801
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
45

25 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
44 48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
68
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
58 431 53 80

20 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
44 48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68