Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

25 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
70
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
79 15

22 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
141 39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
70
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
79 15

18 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
86 87
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
14 39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
70

15 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
99 02
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
86 87
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
14 39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
62

11 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
61
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
99 02
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
351 86 87
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
14 39

08 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
61
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
99 02
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
301 35 86 87
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
14 39

04 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
34
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
61
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
99 02
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
30 35 86 87

01 / 06 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
11
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
34
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
101
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
61

28 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
11 921
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
34
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
10
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
61

25 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
21 00 76
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
11 92
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
34
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
10 712 371

21 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
85
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
21 00 76
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
11 92 261
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
34

18 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
85
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
21 00 76
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
11 92 26

14 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
83
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
85
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
21 00 791 76

11 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
83
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
85
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
21 00 79 76

07 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
191 83
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
85
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
21 00 79 76

04 / 05 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
89 73
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
83 19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
85

30 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
141
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
89 73
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
19 83 991
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
45

27 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
89 73
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
19 83 99
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
45

23 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
29
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
89 73
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
041

20 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
29
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
14 301
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
201 89 73
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
681 04

16 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
58
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
29
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
14 30
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
20 89 73

13 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
01
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
58
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
29
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
431

09 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
01
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
341 58
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
29
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
43

06 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
01
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
34 58
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
711 561
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
29

02 / 04 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
62 23
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
01
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
34 58
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
71 56

30 / 03 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
62 23
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
451
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
01
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
34 58

26 / 03 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
47
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62 23
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
221
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
45

23 / 03 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
47
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
62 23
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
22
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
45

19 / 03 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
77 26
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
491
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
47
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
681

16 / 03 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
24 60
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
77 26
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
49
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
47