22 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
95
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73 57
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
19 36
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
24 16

19 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
95
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
73 101 57
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
201 19 111 36
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
24 16

15 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
95
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
771 73 10 57
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
20 19 11 36

12 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
95
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
77 491 73 10 711 57
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
20 19 581 11 36

08 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
071
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
95
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
77 73 49 71 10 57

05 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
07
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
95

01 / 01 / 2022

Đà Nẵng
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
151 91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
07
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
651

29 / 12 / 2021

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
24
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
541
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
15 91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
07

25 / 12 / 2021

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
24
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
54
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
15 91 08
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
07 761

22 / 12 / 2021

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
38
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24 451
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
54