Bạch Thủ LôSong Thủ Lô
Ms.Ngan +339.53Mr.Phong +1,713.52
Mr.Viet +3081Mr.Viet +4172
Mr.Phong +2103Mr.Phu +4044
Mr.Thai +102.57Mr.Admin -77.55
Ms.Thuy +407Mr.Tai -93.52
Mr.Kiet -96.511Mr.Tuan -93.54
Mr.Tai -1966Mr.Dinh -1902
Mr.Chau -257.59Ms.Thuy -218.54
Mr.Admin -287.53Ms.Ngan -3165
Mr.Tuan -295.512Mr.Thai -3925
Mr.Phu -39520Mr.Chau -5155
Mr.Long -494.516Mr.Kiet -5917
Thập Thủ LôXiên 2
Mr.Viet +1,241.53Mr.Thai +955
Mr.Phong +1,1053Ms.Ngan +664
Mr.Admin +5523Mr.Kiet +446
Mr.Thai +4286Mr.Admin -423
Mr.Kiet +4283Mr.Tai -586
Mr.Tai -1694Mr.Viet -795
Ms.Ngan -485.54Mr.Phu -1946
Mr.Chau -485.53Mr.Long -2114
Mr.Phu -1,064.55Ms.Thuy -2135
Mr.Long -1,064.54Mr.Tuan -2455
Ms.Thuy -1,1925Mr.Chau -2734
Mr.Tuan -1,263.55Mr.Phong -7266
Dàn Lô TrượtDàn Đề Đặc Biệt
Mr.Chau +32.56Mr.Admin +380.53
Mr.Kiet +26.99Mr.Dinh +2132
Ms.Thuy +20.811
Ms.Ngan -311
Mr.Tuan -5.712
Mr.Long -5.711
Mr.Phong -16.93
Mr.Thai -2220
Mr.Tai -2220
Mr.Phu -2220