23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-63
21-27
20+72.5
19+36.5
18+72.5
17+54.5
16+54.5
15-63
14-27
13-27
12-45
11-27
10+72.5
09-27
08-27
07-27
06-27
05-27
04-27
03-27
02+72.5
01+72.5
22 ngày+40
22 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
040-18
Đà Nẵng
Đài 3
160-18
Miền Bắc
Đài 5
600-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
180-27
20 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
491+72.5
19 / 01 / 2022Chốt+36.5
Đà Nẵng
Đài 3
840-18
Khánh Hòa
Đài 4
270-18
Miền Bắc
Đài 5
901+72.5
18 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
241+72.5
17 / 01 / 2022Chốt+54.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
660-18
Miền Bắc
Đài 5
411+72.5
16 / 01 / 2022Chốt+54.5
Khánh Hòa
Đài 4
461+81.5
Miền Bắc
Đài 5
800-27
15 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
290-18
Đà Nẵng
Đài 3
800-18
Miền Bắc
Đài 5
000-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
170-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
290-27
12 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
620-18
Miền Bắc
Đài 5
470-27
11 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
060-27
10 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
061+72.5
09 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
890-27
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
790-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
950-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
140-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
600-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
930-27
02 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
161+72.5
01 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
441+72.5