23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-63
21+72.5
20+72.5
19-63
18-27
17-45
16+54.5
15+36.5
14-27
13+72.5
12+36.5
11+271.5
10-45
09-45
08+36.5
07-27
06-27
05+36.5
04-27
03+154
02-45
01-63
22 ngày+339.5
22 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
400-18
Đà Nẵng
Đài 3
920-18
Miền Bắc
Đài 5
930-27
21 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
451+72.5
20 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
271+72.5
19 / 01 / 2022Chốt-63
Đà Nẵng
Đài 3
790-18
Khánh Hòa
Đài 4
330-18
Miền Bắc
Đài 5
920-27
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
800-27
17 / 01 / 2022Chốt-45
Hồ Chí Minh
Đài 1
120-18
Miền Bắc
Đài 5
110-27
16 / 01 / 2022Chốt+54.5
Khánh Hòa
Đài 4
220-18
Miền Bắc
Đài 5
311+72.5
15 / 01 / 2022Chốt+36.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
331+81.5
Đà Nẵng
Đài 3
900-18
Miền Bắc
Đài 5
550-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
120-27
13 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
741+72.5
12 / 01 / 2022Chốt+36.5
Đà Nẵng
Đài 3
470-18
Khánh Hòa
Đài 4
401+81.5
Miền Bắc
Đài 5
870-27
11 / 01 / 2022Chốt+271.5
Miền Bắc
Đài 5
523+271.5
10 / 01 / 2022Chốt-45
Hồ Chí Minh
Đài 1
350-18
Miền Bắc
Đài 5
910-27
09 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
810-18
Miền Bắc
Đài 5
330-27
08 / 01 / 2022Chốt+36.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
720-18
Đà Nẵng
Đài 3
651+81.5
Miền Bắc
Đài 5
160-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
540-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
760-27
05 / 01 / 2022Chốt+36.5
Đà Nẵng
Đài 3
331+81.5
Khánh Hòa
Đài 4
780-18
Miền Bắc
Đài 5
630-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
450-27
03 / 01 / 2022Chốt+154
Hồ Chí Minh
Đài 1
771+81.5
Miền Bắc
Đài 5
381+72.5
02 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
330-18
Miền Bắc
Đài 5
340-27
01 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
590-18
Đà Nẵng
Đài 3
360-18
Miền Bắc
Đài 5
010-27