23 / 01 / 2022ChốtLời
Tiền Giang
Đài 1
Đăng nhập là thấy
Kiên Giang
Đài 2
Đăng nhập là thấy
Kon Tum
Đài 3
Đăng nhập là thấy
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+100
21+100
20+0.5
19+0.5
18-99
17+0.5
16-99
15+299
14-99
13+100
12+0.5
11+0.5
10+0.5
09+100
08+0.5
07-99
06+199.5
05+0.5
04-99
03-99
02-99
01+0.5
22 ngày+210
22 / 01 / 2022Chốt+100
Hồ Chí Minh
Đài 1
661+81.5
Hậu Giang
Đài 2
450-18
Đà Nẵng
Đài 3
990-18
Quảng Ngãi
Đài 4
951+81.5
Miền Bắc
Đài 5
930-27
21 / 01 / 2022Chốt+100
Vĩnh Long
Đài 1
940-18
Bình Dương
Đài 2
360-18
Gia Lai
Đài 3
360-18
Ninh Thuận
Đài 4
331+81.5
Miền Bắc
Đài 5
451+72.5
20 / 01 / 2022Chốt+0.5
Tây Ninh
Đài 1
260-18
An Giang
Đài 2
000-18
Bình Định
Đài 3
100-18
Quảng Bình
Đài 4
550-18
Miền Bắc
Đài 5
271+72.5
19 / 01 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
850-18
Cần Thơ
Đài 2
970-18
Đà Nẵng
Đài 3
041+81.5
Khánh Hòa
Đài 4
870-18
Miền Bắc
Đài 5
850-27
18 / 01 / 2022Chốt-99
Vũng Tàu
Đài 1
890-18
Bạc Liêu
Đài 2
710-18
Dak Lak
Đài 3
460-18
Quảng Nam
Đài 4
760-18
Miền Bắc
Đài 5
380-27
17 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
210-18
Đồng Tháp
Đài 2
520-18
Huế
Đài 3
670-18
Phú Yên
Đài 4
581+81.5
Miền Bắc
Đài 5
780-27
16 / 01 / 2022Chốt-99
Tiền Giang
Đài 1
320-18
Kiên Giang
Đài 2
500-18
Kon Tum
Đài 3
020-18
Khánh Hòa
Đài 4
540-18
Miền Bắc
Đài 5
080-27
15 / 01 / 2022Chốt+299
Hồ Chí Minh
Đài 1
880-18
Hậu Giang
Đài 2
702+181
Đà Nẵng
Đài 3
311+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
961+81.5
Miền Bắc
Đài 5
740-27
14 / 01 / 2022Chốt-99
Vĩnh Long
Đài 1
760-18
Bình Dương
Đài 2
270-18
Gia Lai
Đài 3
020-18
Ninh Thuận
Đài 4
650-18
Miền Bắc
Đài 5
310-27
13 / 01 / 2022Chốt+100
Tây Ninh
Đài 1
450-18
An Giang
Đài 2
870-18
Bình Định
Đài 3
861+81.5
Quảng Bình
Đài 4
510-18
Miền Bắc
Đài 5
181+72.5
12 / 01 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
430-18
Cần Thơ
Đài 2
570-18
Đà Nẵng
Đài 3
470-18
Khánh Hòa
Đài 4
000-18
Miền Bắc
Đài 5
851+72.5
11 / 01 / 2022Chốt+0.5
Vũng Tàu
Đài 1
640-18
Bạc Liêu
Đài 2
440-18
Dak Lak
Đài 3
010-18
Quảng Nam
Đài 4
731+81.5
Miền Bắc
Đài 5
780-27
10 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
120-18
Đồng Tháp
Đài 2
190-18
Huế
Đài 3
300-18
Phú Yên
Đài 4
130-18
Miền Bắc
Đài 5
431+72.5
09 / 01 / 2022Chốt+100
Tiền Giang
Đài 1
280-18
Kiên Giang
Đài 2
930-18
Kon Tum
Đài 3
811+81.5
Khánh Hòa
Đài 4
360-18
Miền Bắc
Đài 5
441+72.5
08 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
890-18
Hậu Giang
Đài 2
920-18
Đà Nẵng
Đài 3
651+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
990-18
Miền Bắc
Đài 5
000-27
07 / 01 / 2022Chốt-99
Vĩnh Long
Đài 1
240-18
Bình Dương
Đài 2
970-18
Gia Lai
Đài 3
990-18
Ninh Thuận
Đài 4
130-18
Miền Bắc
Đài 5
060-27
06 / 01 / 2022Chốt+199.5
Tây Ninh
Đài 1
760-18
An Giang
Đài 2
970-18
Bình Định
Đài 3
581+81.5
Quảng Bình
Đài 4
741+81.5
Miền Bắc
Đài 5
681+72.5
05 / 01 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
880-18
Cần Thơ
Đài 2
980-18
Đà Nẵng
Đài 3
331+81.5
Khánh Hòa
Đài 4
990-18
Miền Bắc
Đài 5
240-27
04 / 01 / 2022Chốt-99
Vũng Tàu
Đài 1
450-18
Bạc Liêu
Đài 2
150-18
Dak Lak
Đài 3
110-18
Quảng Nam
Đài 4
030-18
Miền Bắc
Đài 5
370-27
03 / 01 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
100-18
Đồng Tháp
Đài 2
200-18
Huế
Đài 3
030-18
Phú Yên
Đài 4
540-18
Miền Bắc
Đài 5
080-27
02 / 01 / 2022Chốt-99
Tiền Giang
Đài 1
010-18
Kiên Giang
Đài 2
570-18
Kon Tum
Đài 3
070-18
Khánh Hòa
Đài 4
500-18
Miền Bắc
Đài 5
020-27
01 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
230-18
Hậu Giang
Đài 2
430-18
Đà Nẵng
Đài 3
980-18
Quảng Ngãi
Đài 4
191+81.5
Miền Bắc
Đài 5
640-27