23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-63
21-27
20-27
19-63
18-27
17-45
16-45
15-63
14-27
13+72.5
12-63
11+271.5
10+154
09-45
08-63
07-27
06+72.5
05-63
04-27
03-45
02-45
01-63
22 ngày-257.5
22 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
140-18
Đà Nẵng
Đài 3
120-18
Miền Bắc
Đài 5
670-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
790-27
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
810-27
19 / 01 / 2022Chốt-63
Đà Nẵng
Đài 3
980-18
Khánh Hòa
Đài 4
860-18
Miền Bắc
Đài 5
560-27
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
800-27
17 / 01 / 2022Chốt-45
Hồ Chí Minh
Đài 1
260-18
Miền Bắc
Đài 5
110-27
16 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
220-18
Miền Bắc
Đài 5
790-27
15 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
550-18
Đà Nẵng
Đài 3
400-18
Miền Bắc
Đài 5
470-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
900-27
13 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
741+72.5
12 / 01 / 2022Chốt-63
Đà Nẵng
Đài 3
020-18
Khánh Hòa
Đài 4
430-18
Miền Bắc
Đài 5
790-27
11 / 01 / 2022Chốt+271.5
Miền Bắc
Đài 5
523+271.5
10 / 01 / 2022Chốt+154
Hồ Chí Minh
Đài 1
980-18
Miền Bắc
Đài 5
632+172
09 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
610-18
Miền Bắc
Đài 5
400-27
08 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
670-18
Đà Nẵng
Đài 3
390-18
Miền Bắc
Đài 5
800-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
930-27
06 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
711+72.5
05 / 01 / 2022Chốt-63
Đà Nẵng
Đài 3
580-18
Khánh Hòa
Đài 4
900-18
Miền Bắc
Đài 5
030-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
110-27
03 / 01 / 2022Chốt-45
Hồ Chí Minh
Đài 1
690-18
Miền Bắc
Đài 5
820-27
02 / 01 / 2022Chốt-45
Khánh Hòa
Đài 4
830-18
Miền Bắc
Đài 5
470-27
01 / 01 / 2022Chốt-63
Hồ Chí Minh
Đài 1
000-18
Đà Nẵng
Đài 3
480-18
Miền Bắc
Đài 5
780-27