23 / 01 / 2022ChốtLời
Tiền Giang
Đài 1
Đăng nhập là thấy
Kiên Giang
Đài 2
Đăng nhập là thấy
Kon Tum
Đài 3
Đăng nhập là thấy
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-99
21+0.5
20+0.5
19+100
18+100
17-99
16-99
15+0.5
14+0.5
13-99
12-99
11-99
10+0.5
09+299
08-99
07+100
06-99
05-99
04-99
03+0.5
02+100
01+0.5
22 ngày-287.5
22 / 01 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
080-18
Hậu Giang
Đài 2
850-18
Đà Nẵng
Đài 3
120-18
Quảng Ngãi
Đài 4
980-18
Miền Bắc
Đài 5
610-27
21 / 01 / 2022Chốt+0.5
Vĩnh Long
Đài 1
720-18
Bình Dương
Đài 2
360-18
Gia Lai
Đài 3
040-18
Ninh Thuận
Đài 4
590-18
Miền Bắc
Đài 5
111+72.5
20 / 01 / 2022Chốt+0.5
Tây Ninh
Đài 1
660-18
An Giang
Đài 2
571+81.5
Bình Định
Đài 3
050-18
Quảng Bình
Đài 4
210-18
Miền Bắc
Đài 5
350-27
19 / 01 / 2022Chốt+100
Đồng Nai
Đài 1
510-18
Cần Thơ
Đài 2
321+81.5
Đà Nẵng
Đài 3
790-18
Khánh Hòa
Đài 4
100-18
Miền Bắc
Đài 5
541+72.5
18 / 01 / 2022Chốt+100
Vũng Tàu
Đài 1
890-18
Bạc Liêu
Đài 2
330-18
Dak Lak
Đài 3
210-18
Quảng Nam
Đài 4
281+81.5
Miền Bắc
Đài 5
041+72.5
17 / 01 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
980-18
Đồng Tháp
Đài 2
410-18
Huế
Đài 3
760-18
Phú Yên
Đài 4
920-18
Miền Bắc
Đài 5
140-27
16 / 01 / 2022Chốt-99
Tiền Giang
Đài 1
690-18
Kiên Giang
Đài 2
880-18
Kon Tum
Đài 3
780-18
Khánh Hòa
Đài 4
020-18
Miền Bắc
Đài 5
170-27
15 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
880-18
Hậu Giang
Đài 2
410-18
Đà Nẵng
Đài 3
900-18
Quảng Ngãi
Đài 4
641+81.5
Miền Bắc
Đài 5
370-27
14 / 01 / 2022Chốt+0.5
Vĩnh Long
Đài 1
550-18
Bình Dương
Đài 2
791+81.5
Gia Lai
Đài 3
140-18
Ninh Thuận
Đài 4
260-18
Miền Bắc
Đài 5
730-27
13 / 01 / 2022Chốt-99
Tây Ninh
Đài 1
720-18
An Giang
Đài 2
910-18
Bình Định
Đài 3
770-18
Quảng Bình
Đài 4
260-18
Miền Bắc
Đài 5
640-27
12 / 01 / 2022Chốt-99
Đồng Nai
Đài 1
170-18
Cần Thơ
Đài 2
280-18
Đà Nẵng
Đài 3
410-18
Khánh Hòa
Đài 4
070-18
Miền Bắc
Đài 5
820-27
11 / 01 / 2022Chốt-99
Vũng Tàu
Đài 1
310-18
Bạc Liêu
Đài 2
510-18
Dak Lak
Đài 3
360-18
Quảng Nam
Đài 4
510-18
Miền Bắc
Đài 5
950-27
10 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
540-18
Đồng Tháp
Đài 2
020-18
Huế
Đài 3
080-18
Phú Yên
Đài 4
091+81.5
Miền Bắc
Đài 5
680-27
09 / 01 / 2022Chốt+299
Tiền Giang
Đài 1
950-18
Kiên Giang
Đài 2
541+81.5
Kon Tum
Đài 3
271+81.5
Khánh Hòa
Đài 4
610-18
Miền Bắc
Đài 5
872+172
08 / 01 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
590-18
Hậu Giang
Đài 2
010-18
Đà Nẵng
Đài 3
840-18
Quảng Ngãi
Đài 4
600-18
Miền Bắc
Đài 5
030-27
07 / 01 / 2022Chốt+100
Vĩnh Long
Đài 1
250-18
Bình Dương
Đài 2
851+81.5
Gia Lai
Đài 3
400-18
Ninh Thuận
Đài 4
271+81.5
Miền Bắc
Đài 5
900-27
06 / 01 / 2022Chốt-99
Tây Ninh
Đài 1
350-18
An Giang
Đài 2
400-18
Bình Định
Đài 3
490-18
Quảng Bình
Đài 4
800-18
Miền Bắc
Đài 5
420-27
05 / 01 / 2022Chốt-99
Đồng Nai
Đài 1
540-18
Cần Thơ
Đài 2
380-18
Đà Nẵng
Đài 3
240-18
Khánh Hòa
Đài 4
900-18
Miền Bắc
Đài 5
080-27
04 / 01 / 2022Chốt-99
Vũng Tàu
Đài 1
680-18
Bạc Liêu
Đài 2
190-18
Dak Lak
Đài 3
470-18
Quảng Nam
Đài 4
030-18
Miền Bắc
Đài 5
770-27
03 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
461+81.5
Đồng Tháp
Đài 2
100-18
Huế
Đài 3
930-18
Phú Yên
Đài 4
130-18
Miền Bắc
Đài 5
780-27
02 / 01 / 2022Chốt+100
Tiền Giang
Đài 1
720-18
Kiên Giang
Đài 2
642+181
Kon Tum
Đài 3
830-18
Khánh Hòa
Đài 4
950-18
Miền Bắc
Đài 5
300-27
01 / 01 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
520-18
Hậu Giang
Đài 2
240-18
Đà Nẵng
Đài 3
530-18
Quảng Ngãi
Đài 4
720-18
Miền Bắc
Đài 5
211+72.5