Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây
 
 

Bảng Lợi Nhuận - 05 / 2022

NgàyLời+
01+0.5+0.5
02+0.5+1
03+0.5+1.5
04-99-97.5
05+0.5-97
06+0.5-96.5
07+0.5-96
08-99-195
09-99-294
10+0.5-293.5
11+0.5-293
12+100-193
13+0.5-192.5
14+100-92.5
15+100+7.5
16+0.5+8
17+199.5+207.5
18+0.5+208
19+100+308
20-99+209
21+398.5+607.5
22+199.5+807
23+0.5+807.5
24+100+907.5
25+0.5+908
26+100+1,008
27-99+909
28+199.5+1,108.5
29-99+1,009.5
30-99+910.5
31+100+1,010.5
31 ngày+1,010.5+1,010.5
ĐàiLời
1+437
2+636
3+39
4+138.5
5-240
31 / 05 / 2022Chốt+100
Vũng Tàu
Đài 1
470-18
Bạc Liêu
Đài 2
511+81.5
Dak Lak
Đài 3
550-18
Quảng Nam
Đài 4
820-18
Miền Bắc
Đài 5
411+72.5
30 / 05 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
330-18
Đồng Tháp
Đài 2
040-18
Huế
Đài 3
730-18
Phú Yên
Đài 4
860-18
Miền Bắc
Đài 5
630-27
29 / 05 / 2022Chốt-99
Tiền Giang
Đài 1
510-18
Kiên Giang
Đài 2
860-18
Kon Tum
Đài 3
610-18
Khánh Hòa
Đài 4
600-18
Miền Bắc
Đài 5
530-27
28 / 05 / 2022Chốt+199.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
920-18
Hậu Giang
Đài 2
591+81.5
Đà Nẵng
Đài 3
231+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
300-18
Miền Bắc
Đài 5
391+72.5
27 / 05 / 2022Chốt-99
Vĩnh Long
Đài 1
580-18
Bình Dương
Đài 2
510-18
Gia Lai
Đài 3
490-18
Ninh Thuận
Đài 4
500-18
Miền Bắc
Đài 5
770-27
26 / 05 / 2022Chốt+100
Tây Ninh
Đài 1
020-18
An Giang
Đài 2
102+181
Bình Định
Đài 3
560-18
Quảng Bình
Đài 4
470-18
Miền Bắc
Đài 5
280-27
25 / 05 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
340-18
Cần Thơ
Đài 2
390-18
Đà Nẵng
Đài 3
770-18
Khánh Hòa
Đài 4
601+81.5
Miền Bắc
Đài 5
110-27
24 / 05 / 2022Chốt+100
Vũng Tàu
Đài 1
471+81.5
Bạc Liêu
Đài 2
511+81.5
Dak Lak
Đài 3
590-18
Quảng Nam
Đài 4
740-18
Miền Bắc
Đài 5
590-27
23 / 05 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
800-18
Đồng Tháp
Đài 2
880-18
Huế
Đài 3
791+81.5
Phú Yên
Đài 4
100-18
Miền Bắc
Đài 5
520-27
22 / 05 / 2022Chốt+199.5
Tiền Giang
Đài 1
022+181
Kiên Giang
Đài 2
371+81.5
Kon Tum
Đài 3
140-18
Khánh Hòa
Đài 4
820-18
Miền Bắc
Đài 5
380-27
21 / 05 / 2022Chốt+398.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
611+81.5
Hậu Giang
Đài 2
532+181
Đà Nẵng
Đài 3
541+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
631+81.5
Miền Bắc
Đài 5
960-27
20 / 05 / 2022Chốt-99
Vĩnh Long
Đài 1
430-18
Bình Dương
Đài 2
610-18
Gia Lai
Đài 3
090-18
Ninh Thuận
Đài 4
150-18
Miền Bắc
Đài 5
500-27
19 / 05 / 2022Chốt+100
Tây Ninh
Đài 1
261+81.5
An Giang
Đài 2
630-18
Bình Định
Đài 3
120-18
Quảng Bình
Đài 4
331+81.5
Miền Bắc
Đài 5
420-27
18 / 05 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
310-18
Cần Thơ
Đài 2
950-18
Đà Nẵng
Đài 3
030-18
Khánh Hòa
Đài 4
221+81.5
Miền Bắc
Đài 5
310-27
17 / 05 / 2022Chốt+199.5
Vũng Tàu
Đài 1
971+81.5
Bạc Liêu
Đài 2
951+81.5
Dak Lak
Đài 3
270-18
Quảng Nam
Đài 4
530-18
Miền Bắc
Đài 5
061+72.5
16 / 05 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
850-18
Đồng Tháp
Đài 2
760-18
Huế
Đài 3
510-18
Phú Yên
Đài 4
690-18
Miền Bắc
Đài 5
921+72.5
15 / 05 / 2022Chốt+100
Tiền Giang
Đài 1
220-18
Kiên Giang
Đài 2
430-18
Kon Tum
Đài 3
600-18
Khánh Hòa
Đài 4
512+181
Miền Bắc
Đài 5
230-27
14 / 05 / 2022Chốt+100
Hồ Chí Minh
Đài 1
520-18
Hậu Giang
Đài 2
400-18
Đà Nẵng
Đài 3
931+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
180-18
Miền Bắc
Đài 5
751+72.5
13 / 05 / 2022Chốt+0.5
Vĩnh Long
Đài 1
060-18
Bình Dương
Đài 2
520-18
Gia Lai
Đài 3
630-18
Ninh Thuận
Đài 4
831+81.5
Miền Bắc
Đài 5
570-27
12 / 05 / 2022Chốt+100
Tây Ninh
Đài 1
541+81.5
An Giang
Đài 2
991+81.5
Bình Định
Đài 3
250-18
Quảng Bình
Đài 4
010-18
Miền Bắc
Đài 5
710-27
11 / 05 / 2022Chốt+0.5
Đồng Nai
Đài 1
091+81.5
Cần Thơ
Đài 2
980-18
Đà Nẵng
Đài 3
430-18
Khánh Hòa
Đài 4
690-18
Miền Bắc
Đài 5
730-27
10 / 05 / 2022Chốt+0.5
Vũng Tàu
Đài 1
770-18
Bạc Liêu
Đài 2
791+81.5
Dak Lak
Đài 3
570-18
Quảng Nam
Đài 4
460-18
Miền Bắc
Đài 5
850-27
09 / 05 / 2022Chốt-99
Hồ Chí Minh
Đài 1
090-18
Đồng Tháp
Đài 2
320-18
Huế
Đài 3
820-18
Phú Yên
Đài 4
630-18
Miền Bắc
Đài 5
600-27
08 / 05 / 2022Chốt-99
Tiền Giang
Đài 1
250-18
Kiên Giang
Đài 2
110-18
Kon Tum
Đài 3
420-18
Khánh Hòa
Đài 4
460-18
Miền Bắc
Đài 5
820-27
07 / 05 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
520-18
Hậu Giang
Đài 2
840-18
Đà Nẵng
Đài 3
581+81.5
Quảng Ngãi
Đài 4
300-18
Miền Bắc
Đài 5
110-27
06 / 05 / 2022Chốt+0.5
Vĩnh Long
Đài 1
251+81.5
Bình Dương
Đài 2
930-18
Gia Lai
Đài 3
080-18
Ninh Thuận
Đài 4
160-18
Miền Bắc
Đài 5
850-27
05 / 05 / 2022Chốt+0.5
Tây Ninh
Đài 1
000-18
An Giang
Đài 2
300-18
Bình Định
Đài 3
271+81.5
Quảng Bình
Đài 4
400-18
Miền Bắc
Đài 5
340-27
04 / 05 / 2022Chốt-99
Đồng Nai
Đài 1
190-18
Cần Thơ
Đài 2
740-18
Đà Nẵng
Đài 3
990-18
Khánh Hòa
Đài 4
870-18
Miền Bắc
Đài 5
700-27
03 / 05 / 2022Chốt+0.5
Vũng Tàu
Đài 1
541+81.5
Bạc Liêu
Đài 2
370-18
Dak Lak
Đài 3
990-18
Quảng Nam
Đài 4
820-18
Miền Bắc
Đài 5
240-27
02 / 05 / 2022Chốt+0.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
540-18
Đồng Tháp
Đài 2
650-18
Huế
Đài 3
530-18
Phú Yên
Đài 4
560-18
Miền Bắc
Đài 5
111+72.5
01 / 05 / 2022Chốt+0.5
Tiền Giang
Đài 1
050-18
Kiên Giang
Đài 2
871+81.5
Kon Tum
Đài 3
470-18
Khánh Hòa
Đài 4
420-18
Miền Bắc
Đài 5
810-27