Soi Cầu - 23 / 01 / 2022

Tiền Giang
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
84 51 24 27 25
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
34 61
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
37 30 52
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
95 16 35 72 20 79
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả / Xem Đỉnh Cầu

Kiên Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
99 08
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
42 81
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
16
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
79 86 15 45 91
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả / Xem Đỉnh Cầu

Kon Tum
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
62 78 65
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
21 29
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
20
Có 10 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
95 48 36 38 80 86 97 52 60 87
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả / Xem Đỉnh Cầu

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
27
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
74 14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
42 38
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
87 71
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả / Xem Đỉnh Cầu

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
47
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
50
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
83
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả / Xem Đỉnh Cầu

Dữ Liệu Lịch Sử